MIJN CONTAINER

Voorschriften met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens in verband met de bezoeker kunnen worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit ondermeer dat:

  • uw persoonsgegevens enkel mogen verzameld en verwerkt worden voor het doel dat bij het verzamelen ervan wordt aangeduid.
  • u over het recht beschikt om uw persoonsgegevens te raadplegen om hun juistheid te controleren en eventuele fouten te laten verbeteren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, van wie de gegevens hieronder vermeld zijn.

De stad Aarschot verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zodat derden geen misbruik kunnen maken van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens heeft als doel:

  • de huis-aan-huis-ophalingen te garanderen en faciliteren, waarbij u als deelnemer de referentiepersoon bent;
  • de toegang en het gebruik van het recyclagepark te garanderen en te faciliteren, waarbij u als deelnemer de referentiepersoon bent.

U geeft toestemming aan de stad Aarschot om informatie te verwerken voor bovenvermeld doel. De persoonsgegevens worden opgeslagen in de bestanden van de stad Aarschot of van de opdrachtnemer en mogen worden gebruikt om de aangeboden diensten te beheren, om de kwaliteit ervan te verbeteren, om het publiek op de hoogte te brengen van nieuwe diensten en producten.

Verantwoordelijke partij voor de verwerking:

Elk verzoek of elke vraag met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website kunt u per brief meedelen op het adres van de stad Aarschot. U kan hiertoe best contact opnemen met: