MIJN CONTAINER

Er wordt voor de periode 1 juli 2015 t.e.m. 31 december 2015 een retributie gevestigd op de aanvoer van gras, tuinafval, grof vuil, boomstronken, snoeihout, houtafval, bouw- en sloopafval, vlak glas en autobanden op het recyclagepark.

Aanvoer grof vuil en autobanden Per kilo
0.30 euro

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de weerbrug de massa van het aangevoerde grof vuil en autobanden, registreert.

Aanvoer groenafval (gras, tuinafval en snoeihout) en boomstronken Per kilo
0.27 euro

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de weerbrug de massa van het aangevoerde tuinafval, gras, snoeihout en boomstronken, registreert.

Voor de eerste 200 kg groenafval en boomstronken dewelke worden aangeboden op het recyclagepark krijgen de referentiepersonen jaarlijks een reductie van 100% op de betreffende retributie.

Aanvoer Houtafval, asbestcement en vlak glas Per kilo
0.17 euro

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de weerbrug de massa van het aangevoerde houtafval, asbestcement en/of vlak glas registreert.

Voor de eerste 200 kg asbestcement dewelke worden aangeboden op het recyclagepark krijgt de referentiepersoon jaarlijks een reductie van 100% op de betreffende retributie.

Voor de eerste 300 kg houtafval dewelke worden aangeboden op het recyclagepark krijgt de referentiepersoon jaarlijks een reductie van 100% op de betreffende retributie.

Aanvoer bouw- en sloopafval Per kilo
0.03 euro

De retributie is verschuldigd op het ogenblik dat de weerbrug de massa van het aangevoerde bouw- en sloopafval, registreert.

Voor de eerste 300 kg bouw- en sloopafval dewelke worden aangeboden op het recyclagepark krijgt de referentiepersoon jaarlijks een reductie van 100% op de betreffende retributie.

De retributie op de aanvoer van afvalstoffen op het recyclagepark is ten laste van diegene (referentiepersoon) die er om verzoekt.

Bij elke registratie van een massa van aangevoerde afvalstoffen op het recyclagepark (door de weerbrug) zal de retributie zoals hierboven bepaalt in mindering worden gebracht van de provisierekening, gekoppeld aan de referentiepersoon die (of in wiens naam) de afvalstoffen aangeboden werden op het recyclagepark.

Deze beraadslaging is onderworpen aan het Decreet van 28 april 1993 inzake het Administratief Toezicht op de Gemeenten en zal voor goedkeuring aan dhr. Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant worden overgemaakt.